دوره 8، شماره 3 - ( Jul- Sep 1398 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 138-131 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khazir Z, Jambarsang S, Abbasi-Shavazi M. The Study of General Health Status in the Students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd. JCHR 2019; 8 (3) :131-138
URL: http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-574-fa.html
خزیر زهرا، جام برسنگ سارا، عباسی شوازی معصومه. بررسی وضعیت سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد. مجله تحقیقات سلامت. 1398; 8 (3) :131-138

URL: http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-574-fa.html


1- دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
2- . مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
3- استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران ، mabbasishavazi@ssu.ac.ir
چکیده:   (4233 مشاهده)
زمینه و هدف: دانشجویان با توجه به شرایط خاص دوره دانشجویی مستعد از دست دادن سلامت عمومی هستند و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، بررسی وضعیت سلامت عمومی آنان می تواند مبنای خوبی برای برنامه ریزی در جهت ارتقاء سلامت عمومی آنان باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش توصیفی-مقطعی، 272 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی طیقه بندی شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد ها پرسش نامه سه قسمتی شامل ویژگی های جمعیت شناختی، عوامل مربوط به عادات زندگی و پرسش نامه استاندارد سلامت عمومی (GHQ-28) بود. داده ها پس از جمع آوری وارد spss نسخه 16 شدند و با استفاده از آمار توصیفی، تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته ها نشان داد4/54 درصد از دانشجویان دارای وضعیت سلامت عمومی نامطلوب بودند. وضعیت سلامت عمومی دانشجویان بر حسب جنسیت، مقطع تحصیلی، تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر و وضعیت سکونت تفاوت معنی داری نداشت(05/0 p>)، ولی بر حسب مصرف سیگار تفاوت  معنی داری را نشان داد(03/0=p) که این تفاوت  بیشتر در حیطه افسردگی دیده شد(01/0=p).
نتیجه گیری: با توجه به اثرات منفی افسردگی و مصرف سیگار بر سلامت عمومی دانشجویان، به نظر می رسد با ارائه خدمات مشاوره و طراحی و اجرای اقدامات پیشگیرانه می­توان سلامت عمومی دانشجویان را بهبود بخشید.
     
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/7/23 | پذیرش: 1398/7/23 | انتشار: 1398/7/10

فهرست منابع
1. Mehri A, Sadighi Someh Kochak Z. Investigating the status of mental health and some related factors in students Sabzevar Universities in 2009. Journal of Islamic Azad University of Medical Sciences 2011; 21(4):298-304.
2. Shojaee M, French C. The relationship between mental health components and locus of control in youth. Psychology. 2014;5(08):966. [DOI:10.4236/psych.2014.58107]
3. Hashemi Nazari S, hosravi J, Faghizadeh S, et al. Investigation of mental health among fire stations' staff. Hakim. 2007; 10(2):56-64. .[persian]
4. Safdari Dah Cheshmeh F, Del Aram M, parvin N, et al. Factors affecting in academic achievement of students in nursing and midwifery school, Shahr-e-KordUniversity of Medical Sciences. Journal of ShahreKord University of Medical Sciences. 2007; 9(3): 71-77.[persian]
5. Bahreinian SA, Ghasemi M. The investigation of mental health among students at ShahidBeheshti University of Medical Science. Teb & Tazkieh. 2002; 43:65-75. .[persian]
6. Asadi M, Baratisede F, Bahamani B, et al. Investigation of mental health and self-esteem in male and sport studentswhod participated in the first sport Olympiad at Universities of country. Journal of Teb va Tazkieh. 2003; (44): 43-49.[persian]
7. Hoseini SH, Kazemi sh, Shahbaznejad L. The relationship between sport and mental health among students. Journal of Mazendaran University of Medical Science.2007; 53:97-104.
8. Poordehghan M, Danesh AR, Esmaeily HA. Job stress andhypertensionamong nurses. Journal of AndishevaRaftar. 2004; 11(1):81-88.[persian]
9. Cho YB, Haslam N. Suicidal Ideation and Distress amongmmigrantAdolescents: The Role of Acculturation, Life Stress, and Social Support. Journal of Youth and Adolescence. 2010; 39(4):370-379. [DOI:10.1007/s10964-009-9415-y]
10. Soleymanjahi H. Inter-relation between occupational stress and job satisfaction among the employees of organizations in Ilam, 2001. 2004
11. Beddoe AE, Murphy So. Does mindfulness decress stress and foster empathy among nursing students? jnurs Educ.2004 ; 43(7): 305-120. [DOI:10.3928/01484834-20040701-07]
12. Nariman A, Akbarzadeh M, Hamzeh M. Evaluation of general health in medical students of AJA university of medical sciences, 2009 .Annals of Military and Health Sciences Research.2010; 8(1): 49-55. .[persian]
13. Yousefi F, Mohamadkhani M. Investigation of students' mental health at Kurdistan University of Medical Science and it related with age, gender and their academic courses. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2014; 56(6): 354-361.
14. Lane R,Mc Donald G. Reducing the economic burden of depression. Int Clin Psychopharmacol.1994; 9(4): 229-43. [DOI:10.1097/00004850-199400940-00002]
15. Noorbala AA ,Bagheri yazdi S A, Mohammad K.The Validation of General Health Questionnaire- 28 as a Psychiatric Screening Tool. Hakim Research Journal. 2009; 11(4): 47- 53. .[persian]
16. Taghavi M R. Barresie Etebar va ravaei porseshnameye salamate omoomi (GHQ). Journal of psychology.2001;5(4): 381-398. [Persian]
17. Yaghoubi N, Nasr M, Shahmohammadi D. Epidemiological study of mental disorders in urban and urban areas of SoumaahSara city- Gilan. Andisheh and Raftar Journal.1995; 4: 55- 65. [Persian]
18. Alavi SS, Merasi MR, Janatifard F, et al. A survey of relationship between psychiatric symptoms and internet addiction in students of Isfahan Universities. Scientific Journal of Hamedan University of Medical Sciences and Health Services 2010; 17(2): 57-65. [Persian]
19. Mohammad Beigi AL, Mohamad salehi N, Ghamari F, et al. Depression symptoms prevalence, general health status and its factors in dormitory students of Arak Universities 2008. AMUJ. 2009; 12(3): 116-23.[Persian]
20. Banihashemian K, Seif M, Moazzen M. Relationship between pessimism, general health and emotional intelligence in college students at Shiraz University and Shiraz University of medical sciences. JBUMS. 2009;11(1): 49-56. [Persian]
21. Afshari Z, Rakhshani M. Factors Related to Mental Health of Students in Zabol University of Medical Sciences. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences.2014:2(3):28-36.[Persian]
22. Rothenberg D. Supporting girls in early adolescence. [Eric Digest]. Eric clearing house on elementary and early childhood education urbane IL; 1995: 1-6. www.eric.ed.gov.
23. Karimi Zarchi AA, Tavallaii SA, Adibzadeh AR,et al. Prevalence rate and related factros of depression in medical students. Kowsar Medical Journal. 2003;8(3): 231-4.[persian]
24. Rafiei M, Mosavipour S , Aghanajafi M.Happiness, mental health, and their relationship among the students at Arak University of Medical Sciences in 2010. Journal of Arak University of Medical Sciences 2012,15(3):15-25 .[persian]
25. Adham D, Salem Safi P, Amiri M, et al, The Survey of Mental Health Status in Ardabil University of Medical Sciences Students in 2007-2008. J Ardabil Univ Med Sci . 2008;8(3); 229-234.[persian].
26. Namazi A, Alizadeh Sh, Kouchakzadeh talami S. General health in nursing and midwifery students and its relationship with academic achievement. 2015, 4(3): 11-18. .[persian]
27. Solgi Z, SaeediPoor B, Abdolmaleki P. Study of psychological well-being of physical education students of Razi university of Kermanshah. Behbood, The Scientific Quarterly.2009;13(2): 172-8.[persian]
28. Niknam M,Hejazi E.Fear of success and Psychological satisfaction in university students. Psychological studies. 2006-2007, 2 : (3-4); 57 - 74. .[persian]
29. Soltani N. General Health Status of Nursing Students in AJA University of Medical Sciences.journal of militar caring sciences.2016; 2(4): 191-196. .[persian] [DOI:10.18869/acadpub.mcs.2.4.191]
30. Sharma, M., Atri, A. & Branscum, P. Foundations of Mental Health Promotion, Jones & Bartlett Learning, LLC. 2011
31. Horn K, Dino G, Kalsekar I, et al. Exploring the relationship between mental health and smoking cessation: A study of rural teens. Prev Sci. 2004; 5(2): 113-26. [DOI:10.1023/B:PREV.0000023081.55878.3a]
32. Ratschen E, Britton J, McNeill A. "Implementation of smoke-free policies in mental health in patient settings in England". Br J Psychiatry. 2009; 194(6): 547-51. [DOI:10.1192/bjp.bp.108.051052]
33. Yousefi A, Baratali M, Erfan A. The relationship between Mental Health, Emploment and Having Higher Education among Female students of Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical education 2011;10(5):748-54. .[persian]
34. Gholami M, Emkani M , Dehghan A, et al.Survey of general health status and the factors affecting in it among industry staffs in Kerma. J Neyshabur Univ Med Sci 2014, 1(1): 32-35. .[persian]
35. Yousefi F, Mohamadkhani M. Investigation of students' mental health at Kurdistan University of Medical Science and it related with age, gender and their academic courses. Medical journal of mashhad university of medical sciences.2014,56(6):354-361.[persian]
36. Zarei pour M, EftekharArdabili H, Azam K, et al. Study of Mental health and its Relationship with Family Welfare in Pre-university Students in Salmas City in 2010. Journal of Research Developing in Nursing and Midwifery. 2012, 9(1): 84-93.[persian]
37. Richards G, Smith A.Caffeine consumption and self-assessed stress, anxiety, and depression in secondary school children. Journal of Psychopharmacology.2015; 29(12):1236-1247. [DOI:10.1177/0269881115612404]
38. Gilliland K , Andress D (1981) Ad lib caffeine consumption, symptoms of caffeinism, and academic performance. Am J Psychiatry.138: 512-514. [DOI:10.1176/ajp.138.4.512]
39. Pettit ML , DeBarr KA. Perceived stress, energy drink consumption, and academic performance among college students. J Am Coll Health. 2011; 59: 335-341. [DOI:10.1080/07448481.2010.510163]
40. Zareena S.Prevalence of stress among medical students and music to alleviate the stress. Int J Res Med Sci. 2017;5(6):2512-2515. [DOI:10.18203/2320-6012.ijrms20172438]
41. Thoma MV, La Marca R, Brönnimann R, et al. The Effect of Music on the Human Stress Response. PLoS ONE . 2013; 8(8):e70156. [DOI:10.1371/journal.pone.0070156]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY 4.0 | Journal of Community Health Research

Designed & Developed by : Yektaweb