دوره 9، شماره 4 - ( 9-1399 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 233-240 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zareei Mahmood Abadi H, Hidari Sooreshjani R, Rajaei Rizi F, Akrami L. Investigating the Relation between Religious Orientation and Locus of Control with Tendency toward Substance Abuse, Case study: Addicts and Non-Addicts Men, Isfahan, 2018. JCHR. 2020; 9 (4) :233-240
URL: http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-604-fa.html
زارعی محمودآبادی حسن، حیدری سورشجانی راضیه، رجایی ریزی فاطمه، اکرمی لیلا. بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و منبع کنترل باگرایش به سوء مصرف مواد، مطالعه موردی: مردان معتاد و غیر معتاد اصفهان، در سال 1397. مجله تحقیقات سلامت. 1399; 9 (4) :233-240

URL: http://jhr.ssu.ac.ir/article-1-604-fa.html


1- گروه روان شناسی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه یزد، یزد، ایران ، zareei_h@yahoo.com
2- گروه روان شناسی ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه یزد، یزد، ایران
3- گروه روان شناسی،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (170 مشاهده)
چکیده:
مقدمه:اعتیاد به موادمخدر به عنوان یکی از چالش های بزرگ در جوامع بشری، دارای ابعاد و زوایای پیدا و پنهان بسیاری است.هدف از این پژوهش بررسی رابطه نگرش مذهبی ، منبع کنترل وگرایش به سوء مصرف در افراد معتاد و غیر معتاد شهر اصفهان  بود.
روش: روش تحقیق توصیفی-  همبستگی و جامعه مورد پژوهش 200 نفر مرد (100 نفر وابسته به اعتیاد و 100 نفر افراد عادی) در بازه زمانی تیر تا شهریور ماه 1397 در شهر اصفهان بود. در انتخاب نمونه از جامعه مردان وابسته به مواد و عادی از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. جهت جمع­آوری اطلاعات از سه پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، منبع کنترل راتر و گرایش به سوء مصرف استفاده گردید.
یافته ها:یافته­ها نشان داد که بین نگرش مذهبی ، منبع کنترل وگرایش به سوء مصرف رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد افرادی با منبع کنترل درونی گرایش کمتری به سوء مصرف مواد دارند و نیز افرادی که نگرش مذهبی درونی دارند؛ گرایش کمتری به سوء مصرف مواد دارندو در نهایت اینکه نگرش مذهبی و منبع کنترل نقش کلیدی در گرایش به سوء مصرف مواد دارند.
نتیجه گیری: از این رو می­توان نتیجه گرفت که نگرش مذهبی ضعیف و نیز فقدان منبع کنترل درونی از علل مهم گرایش به اعتیاد  است که می بایست در این زمینه اقداماتی انجام شود.
 
متن کامل [PDF 727 kb]   (71 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (28 مشاهده)  
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/11/3 | پذیرش: 1399/9/30 | انتشار: 1399/10/6

فهرست منابع
1. 1. Yazdani HR, Kazemi Najaf Abadi MR, Saidi GhR. Investigating the Mediating Role of Spirituality in the Relationship between Dimensions of Organizational Justice and Spiritual Outcomes. Journal of Business Management Perspective. 2010; 9(3):117-133. [Persian]
2. Raiisi F, Anisi J, Yazdi SM, et al. Mental health and child-rearing styles between candidate adult for addiction withdrawal in comparison with non-addict adults. Journal of Behavioral Sciences. 2008; 2(1): 33-41. [Persian]
3. Mahmoodabadi HZ, Bahrami F, Ahmadi A, et al. The Effectiveness of Retraining Attribution Styles (Cognitive Therapy) on Dimensions of Family Functioning in Divorce Applicant Couples. International Journal of Psychological Studies. 2012; 4(2). 257. [Persian] [DOI:10.5539/ijps.v4n2p257]
4. Makarem S, Zanjani Z. The Relationship Between Individual and Family Religiosity with Substance Abuse. Research on Addiction. 2014; 7(28): 75-88. [Persian]
5. Young K.S, Rodgers R. The Relationship between Depression and Internet Addiction. Cyberpsychology& Behavior. 1998; 1 (1): 25-34. [DOI:10.1089/cpb.1998.1.25]
6. Bhagwan R. Spirituality in Social Work in South Africa: Insights from a Survey with Academics. International Social Work. 2013; 56(3): 276-289. [DOI:10.1177/0020872812474008]
7. Yavari S, Nuri R, Hasan Abadi HR. Structural Model of Drug Use Among Students: The Role of Spirituality, Social Modeling and Attitude to Drugs. Research on Addiction. 2015; 9(33): 145-165. [Persian]
8. Zargar Y, Najarian B, Naami A. The Relationship between Personality Traits (Sensation Seeking, Assertiveness, Psychological Hardiness), The Religious Attitude and Marital Satisfaction with Readiness for Drug Abuse. Journal of Education and Psychology Chamran University. 2008; 1(3): 99-120. [Persian]
9. Johnson TJ, Carlisle R, Sheets VL, et al. Prospective Examination of the Relationship between Religious Struggle and Alcohol Problems in a College Sample. Psychology of Religion. 2008; 63. 117- 127.
10. Imanzad M, Atabeigi Momtaz G, Mousavimoghadam SR, et al. The Effect of Religious Attitude and Spirituality Orientation on Defense Mechanisms. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch. 2014; 23 (4) :54-58 [Persian]
11. Sadryedairchi A, Mohamadi N, Fayazi M, Afsar A. Examining The Relationship of Psychological Well-Being with Religious Orientation and Forgiveness among Students at The University of Mohaghegh Ardabili. Journal of Research on Religion and Health. 2017; 3(2): 20-30.
12. Flere S, Lavric M. Is Intrinsic Religious Orientation a Culturally Specific American Protestant Concept? The Fusion of Intrinsic and Extrinsic Religious Orientation among non-Protestants. European Journal of Social Psychology. 2008; 38(3): 521-530. [Persian] [DOI:10.1002/ejsp.437]
13. Hariri N, Abazari Z, Golsefid V, et al. The Relationship between Religious Orientation and Organizational Loyalty Among The Librarians of The Academic Libraries Located in Karaj. Theological- Doctrianal Research (The Islamic Science Quarterly). 2014; 4(13). 53-71. [Persian]
14. Mousavimoghadam Sayed RA, Bagheri F, Zahirikhah N. The Relationship between Religious Orientation, Personality Traits and Spiritual Well-Being and Quality of Life for Students. International Journal of Psychology and Behavioral Research. 2015; 4(1): 22-29. [Persian]
15. Faigin CF. Filling the Spiritual Void Spiritual Struggles as a Risk Factor for Addiction. College of Bowling Green State University. 2008
16. Hajjarian A, Ghanbari Y. Recognition and Analysis of the Effective Social Dimensions on the Tendency of Rural Youths to Addiction in Rural Areas of Isfahan City. Research on Addiction. 2013; 7 (27): 67-78. [Persian]
17. Miller L, Davies M, Greenwald S. Religiosity and Substance Use and Abuse among Adolescents in the National Comorbidity Survey. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2000; 39(9): 1190-7. [DOI:10.1097/00004583-200009000-00020]
18. Brown T, Parks GS, Zimmerman RS, et al. The Role of Religion in Predicting Adolescent Alcohol Use and Problem Drinking. Journal of Studies on Alcohol. 2001; 62(5): 695-705. [DOI:10.15288/jsa.2001.62.696]
19. Khoshnood G, Shayan N, Babaie Amiry N, et al. Rrelationship between Religious Orientation, Happiness, Locus of Control and Coping Strategies, and Spiritual Well-being Among Nursing Students. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery. 2016; 12(3): 9-18. [Persian]
20. Demir S, Demir SG, Bulut H, et al. Effect of Mentoring Program on Ways of Coping with Stress and Locus of Control for Nursing Students. Asian Nursing Research. 2014; 8(4): 254-60. [DOI:10.1016/j.anr.2014.10.004]
21. Pourmovahed Z, Mahmoodabad SS, Zareei Mahmoodabadi H, et al. Family stability and conflict of spiritual beliefs and superstitions among Yazdi people in Iran: A qualitative study. World Family Medicine Journal: Incorporating the Middle East Journal of Family Medicine. 2017; 7(10): 97. [DOI:10.5742/MEWFM.2017.93108]
22. Almasi A. Investigating and Comparing The Source of Control of Addicted and Non-Addicted People. Thesis of Master, Tehran, Free Road Hon University. 1998. [Persian]
23. Asghari F, Kurdmirza EO, Ahmadi L. The Relationship between Religious Attitudes, Locus of Control and Tendency to Substace Abuse in University Students. Research On Addiction. 2013;7 (25): 103-112. [Persian]
24. Kaldi A, Mahdavi R. The Role of Internal and External Locus of Control in Relapse of Addiction in Occupational Therapy Camp of Zanjan. Social Welfare Quarterly. 2003; 3 (9): 307-334. [Persian]
25. Delavar A. Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Roshd Publications. 2010. [Persian]
26. Janbozorgi M. 1999. The study of effectiveness of psychotherapy with and without religious orientations on reducing of anxiety and stress. [Thesis]. Tehran: Tarbiat Modares University. 1999. [Persian]
27. Barzegar Befroui F, Salehpour M, Imam Juma MR. The Relationship Between Locus of Control and Self-Esteem with Creativity in Ardekan City High Schools Studenst. Journal of School Psychology. 2015; 3(4): 6-21. [Persian]
28. Demir S, Demir SG, Bulut H, et al. Effect of Mentoring Program on Ways of Coping with Stress and Locus of Control for Nursing Students. Asian Nursing Research.2014 ;8(4): 254-60. [DOI:10.1016/j.anr.2014.10.004]
29. Dehghani F, Zareei Mahmoodabadi H. The Effect of Using Virtual Social Networks on Depression, Anxiety, and Stress among Young Adults. Social Behavior Research & Health. 2018; 2(1). 174-180.
30. Farasatkish F, Pirani Z, Khodabakhshi Koolaee A. Relationship of Psychological Well-being and Happiness with Religious Orientation among Female Students. Religion and Health. 2017;4(1):36-46 .[Persian]
31. Zareei Mahmoodabadi H, Younesi J. The Effectiveness of Cognitive Techniques on Improvement of Family Function in Mal-Adjusted Couples. Journal of Daneshvar Raftar.2009; 29. 35-52. [Persian]
32. Haghighi M, Alizadeh F, Rezaei T. Environmental and Personal Factors Associated with Addiction Relapse in Referral patients to Marand Treatment Centers. Journal of Community Health Research. 2018; 7 (2) :63-73.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله تحقیقات سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Community Health Research

Designed & Developed by : Yektaweb