دوره 10، شماره 4 - ( 9-1400 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 315-306 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


1- کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، shahabi.ailin2018@gmail.com
2- استاد مشاوره خانواده، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده:   (1601 مشاهده)
پمقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتهای پذیرش، تعهد و حل مساله بر کاهش طلاق عاطفی و سرخوردگی زناشویی انجام شد.
روش: روش پژوهش با توجه به ماهیت موضوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل انتخاب شد. جامعه‌ی آماری زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره خانواده در سال 1398 شهر کرمان بودند. نمونه‌ی پژوهش متشکل از 30 زوج شرکت‌کننده در فراخوان بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آموزشِ پذیرش، تعهد و حل مساله طی هشت جلسه‌ی دو ساعته به زوجین گروه آزمایش ارائه شد. محتوای آموزش در مورد مشکلات زوجین در روابط زناشویی، انتخاب یک ارزش زناشویی مشترک و ارائه ی یک راه حل بر مبنای آن، و شناسایی موانع درونی و بیرونی عمل بر اساس ارزش‌ها بود. برای سنجش آزمودنی‌ها در دو گروه، از پرسشنامه‌های طلاق عاطفی و سرخوردگی زناشویی که قبل و بعد مداخله کامل گشته‌اند استفاده شد. در راستای تحلیل داده‌ها، مقدار میانگین، انحراف معیار، و تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) استفاده شد. در ادامه نسخه‌ی 22 نرم‌افزار SPSS استفاده گشت. سطح معنی داری در این پژوهش (p=0.05) در نظر گرفته شد.
نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس برای شرکت کننده‌گان که زوجینی در سنین 30 تا 60 سال با حداقل پنج سال سابقه‌ی زناشویی بودند نشان داد که آموزشِ پذیرش، تعهد و حل مساله بر کاهش طلاق عاطفی و سرخوردگی موثر بود. در حالی که میانگین برای طلاق عاطفی در پیش‌آزمون (M=14.33) بود، نتایج در پس‌آزمون به (M=11.80) تغییر یافت. همچنین سرخوردگی زناشویی از (M=48.93) در پیش آزمون به مقدار (M=44.60) تغییر کرد.
نتیجه‌گیری: با توجه با نتایج شاید لازم باشد در مداخلات آموزشی و درمانی مربوط به کاهش طلاق عاطفی و سرخوردگی زوجین نقش جدی‌تری برای آموزشِ پذیرش، تعهد و حل مسأله قائل شویم.
واژگان کلیدی: آموزش، پذیرش، تعهد، حل مساله، طلاق
     
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/7/28 | پذیرش: 1400/10/8 | انتشار: 1400/10/20

فهرست منابع
1. 1. Copello A, Templeton L, Powell J. Adult family members and carers of dependent drug users: prevalence, social cost, resource savings and treatment responses. London: UK Drug Policy Commission. 2009;50(12):45-52.
2. Bahram Nia M, Falah Chai SR, Mohammadi K. A study of comparing the dimensions of marital conflict in couples with marital conflict and women with emotional divorce in Bandar Abbas. Master Thesis. Faculty of Psychology and Educational Sciences. Hormozgan University. 2013.
3. Paynes A. Boredom of marital relationships. Shadab Translation, (Published in the original language 1996). Tehran: Rad Mehr Publications. 2015.
4. Adli M. The effectiveness of Alice's couple therapy on changing the style of documents and reducing conflicts and marital boredom of couples in Bandar Abbas. . Master thesis, Hormozgan University. 2013.
5. Carr SN, Francis AJ. Do early maladaptive schemas mediate the relationship between childhood experiences and avoidant personality disorder features? A preliminary investigation in a non-clinical sample. . Cognitive therapy and research. 2010;34(4):343-58. [DOI:10.1007/s10608-009-9250-1]
6. Bernardi F, Martínez-Pastor JI. Divorce risk factors and their variations over time in Spain. Demographic Research. 2011;24:771-800. [DOI:10.4054/DemRes.2011.24.31]
7. Rajaee A, Kimiaee A, Mashhadi A. Evaluation of the effectiveness of couple therapy by Guttman's method on reducing emotional divorce, improving verbal relationships and interpersonal cognitive distortions of conflicting couples. . Master Thesis and Educational Sciences Mashhad Ferdowsi University. 2015.
8. Zaree A. Family Mental Health, Publisher: Hormozgan University. 2014.
9. Izadi R, Abedi M. Acceptance and Commitment Therapy, Second Edition, Tehran: Jangal Publishing. 2014.
10. Qaderi A. the effectiveness of acceptance and commitment approach on marital boredom and forgiveness of couples referring to the Social Services and Counseling Center of Tehran Prisons Organization, Master Thesis, Marvdasht Azad University. 2014.
11. Eilenberg T, Kronstrand L, Fink P, Frostholm L. Acceptance and commitment group therapy for health anxiety-Results from a pilot study. . Journal of Anxiety Disorders. 2013;27(5):461-8. [DOI:10.1016/j.janxdis.2013.06.001]
12. Zhang A, Park S, Sullivan JE, Jing S. The effectiveness of problem-solving therapy for primary care patients' depressive and/or anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. . The Journal of the American Board of Family Medicine. 2018;31(1):139-50. [DOI:10.3122/jabfm.2018.01.170270]
13. Kanzler KE, Robinson PJ, McGeary DD, Mintz J, Potter JS, Muñante M, et al. Rationale and design of a pilot study examining Acceptance and Commitment Therapy for persistent pain in an integrated primary care clinic. Contemporary clinical trials. 2018;66:28-35. [DOI:10.1016/j.cct.2018.01.004]
14. Brassington L, Ferreira NB, Yates S, Fearn J, Lanza P, Kemp K, et al. Better living with illness: A transdiagnostic acceptance and commitment therapy group intervention for chronic physical illness. . Journal of Contextual Behavioral Science. 2016;5(4):208-14. [DOI:10.1016/j.jcbs.2016.09.001]
15. Brown FL, Whittingham K, Boyd RN, McKinlay L, Sofronoff K. Does Stepping Stones Triple P plus Acceptance and Commitment Therapy improve parent, couple, and family adjustment following paediatric acquired brain injury? A randomised controlled trial. . Behaviour research and therapy. 2015;73:58-66. [DOI:10.1016/j.brat.2015.07.001]
16. Aman Allahi A, Heydari N, Khojasteh Mehr R, Imani M. the effectiveness of acceptance and commitment based therapy in the treatment of couples' anxiety. . Bi-Quarterly Journal of Applied Counseling. 2014;4(1):103-19.
17. Farahanifar M, Haidari H, Davoodi H, Al-Yassin SA. Comparison of the effectiveness of systematic motivational counseling and acceptance and commitment treatment on conflict resolution styles of martially incompatible women. . Journal of Behavioral Science Research. 2019;17(1):44-55.
18. Davis KD, Winsler A, Middleton M. Students' perceptions of rewards for academic performance by parents and teachers: Relations with achievement and motivation in college. . The Journal of genetic psychology. 2006;167(2):211-20. [DOI:10.3200/GNTP.167.2.211-220]
19. Woszidlo A, Segrin C. Direct and indirect effects of newlywed couples' neuroticism and stressful events on marital satisfaction through mutual problem solving. . Marriage & Family Review. 2013;49(6):520-45. [DOI:10.1080/01494929.2013.772933]
20. Pakravan A, Haghayegh SA, Neshat Doost HT, Molavi H. the effectiveness of problem solving training method on marital satisfaction and psychological profile of couples in Borujen. Journal of Counseling Culture and Psychotherapy. 2013;16(4):32-15.
21. Rasouli Y, A. FA. The effect of active problem solving method on marital conflicts in Yasuj. . Journal of the Armaghan Danesh. 2015;18(10):859-68.
22. Khodabakhsh M, Kiani F, Nouri Tirtashi A, Khastohashjin H. the effectiveness of narrative therapy on increasing couples' intimacy and its dimensions: Implications for treatment. Family Counseling and Psychotherapy. 2014;4(4):607-23.
23. Sayed Ali Tabar SH, Mohammad Alipour Z, Habibi F, Sarvestani A, Javanbakht AR. Reliability, Validity and Factor structure of the Marital Frustration Scale. Researcher Journal. 2015;20(6):342-3495.
24. Mousavi F, Rahimi A. The Comparison of Interpersonal Identity Statuses in Married People with Regards to Emotional Appl Psychol Res. 2015;6(10):11-23.
25. Din Dar A, Mahdavi MS, Sayed Mirzaee MS. Investigating the Relationship between Life Skills and Emotional Divorce (Case Study: Married People in Shiraz). . Journal of Women and Society. 2018;9(4):153-76.
26. Fakhri M, Mahdavian Fard R, Kamikaee SA. Predicting the probability of divorce of women based on avoidant attachment, anxiety attachment and family problem solving skills. . Journal of Counseling and Psychotherapy Culture; Allameh Tabatabai University. 2017;9(33):207-22.
27. Mahdavian Fard R. Evaluation of the effectiveness of teaching the concepts of rational-emotional-behavioral approach on improving communication and reducing marital boredom, M.Sc. Thesis, Ferdowsi University of Mashhad. 2012.
28. Arienfar N, Rasouli R. Comparison of the effect of short-term solution-oriented couple therapy with acceptance and commitment-based couple therapy on marital burnout. . Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology 2019;1(75):pp. 47-60.
29. Nazari A, Fallahzadeh H, Nazar Boland N. the effectiveness of acceptance and commitment therapy on women's frustration and marital quality. . Journal of Applied Psychology. 2017;3(43):433-53.
30. Dehghan F, Piri Kamrani M, Goli R, Rahmani H. the effect of life skills training on marital satisfaction, Marital boredom and women's mental health. . Journal of Women and Society 2016;4(7):1-11.
31. Tsapelas I, Aron A, Orbuch T. Marital boredom now predicts less satisfaction 9 years later. . Psychological Science. 2009;20(5):543-5. [DOI:10.1111/j.1467-9280.2009.02332.]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.