دوره 9، شماره 3 - ( Jul- Sep 1399 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 158-149 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات ژنتیک و مخاطرات محیطی، دانشکده پیراپزشکی ابرکوه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
2- مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
3- گروه سالمندشناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4- گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (2490 مشاهده)
مقدمه: با توجه به اهمیت محیط زیست و نقش اساسی آن در توسعه­ پایدار و نیز سواد زیست محیطی شهروندان، این مطالعه با هدف بررسی سطح سواد زیست محیطی مردم شهر یزد انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 410 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که در آن سؤالاتی در رابطه با مشخصات دموگرافیک و میزان آگاهی، نگرش و عملکرد نسبت به مسائل زیست محیطی مانند آلودگی هوا، مدیریت پسماند، و ... مورد بررسی قرار گرفت. روایی صوری  پرسشنامه توسط 10 فرد خبره از اعضای هیئت علمی مورد بررسی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 93/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها: نمره آگاهی با متغیرهای سن، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال از نظر آماری دارای رابطه معنی­داری بود (05/0p<).
 نگرش تنها با متغیر وضعیت اشتغال ارتباط معنی داری را نشان داد (
004/0= p). ارتباط نمره عملکرد نیز با متغیرهای سن، وضعیت تأهل و منطقه محل سکونت از نظر آماری معنی دار بود (05/0p<). بین سن، میزان درآمد و سطوح آگاهی نیز ارتباط معنی دار بود اما با سطوح نگرش ارتباط معنی داری یافت نشد (05/0<p).  ارتباط معنی داری بین جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، محل سکونت و سطوح آگاهی و نگرش مشاهده نشد (05/0<p). بین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد همبستگی مثبت و قوی وجود داشت (28/0 ≥ r ≥ 323/0 001/0 p<).
نتیجه گیری: اگرچه آگاهی شهروندان یزدی در مورد برخی از مسائل زیست محیطی پایین به نظر می رسد، اما بطور کلی آگاهی مردم یزد در این زمینه به ویژه در رابطه با مسائل بهداشتی ناشی از آلودگی هوا مناسب بود. با توجه به اهمیت نقش عوامل زیست محیطی، لازم است پژوهش های مختلفی جهت شناسائی و کنترل این عوامل به منظور  یافتن راهکارهای  مناسب اجرایی انجام شود.
واژه‌های کلیدی: سواد زیست محیطی، آگاهی، نگرش، عملکرد، یزد
متن کامل [PDF 618 kb]   (932 دریافت)    
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت محیط
دریافت: 1399/4/2 | پذیرش: 1399/6/30 | انتشار: 1399/7/5

فهرست منابع
1. 1. Salimian Rizi M, Amini M, Madani SA. Assessment of Environmental Literacy of Students and operational challenges of Environmental Education in Secondary Education. Curriculum Research JSRE. 2020; 9(2): 288-313.
2. Unesco P. Final Report, Intergovernmental conference on environmental education, Tbilissi (USRR), 14-16 oct., 1977. Paris (France). 1978.
3. Ertekin T, Yüksel Ç. The Role of Ecological Literacy Education with Academic Support in Raising Environmental Awareness for High School Students:"Enka Ecological Literacy Summer Camp Project Case Study". Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014; 120: 124-32. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.02.089]
4. Karimzadegan H, Meiboudia H. Exploration of Environmental Literacy in Science Education Curriculum in Primary Schools in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012; 46: 404-409. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.05.131]
5. Saribas D, Teksoz G, Ertepinar H. The relationship between environmental literacy and self-efficacy beliefs toward environmental education. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014; 116(2): 3664-8. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.820]
6. Karatekin K. Environmental Literacy in Turkey Primary Schools Social Studies Textbooks. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012; 46: 3519-23. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.06.096]
7. Maurer M, Bogner FX. Modelling Environmental Literacy with Environmental Knowledge, Values and (Reported) Behaviour. Studies in Educational Evaluation. 2020; 65: 100863. [DOI:10.1016/j.stueduc.2020.100863]
8. Hemmati Z, Shobeiri SM. Environmental Culture and the Factors Affecting It (Case Study: the Citizens of Shiraz). Iran Cultural Research Quarterly. 2016;8(4): 197-215. [Persian]
9. Akbari S, Sameri M. Effect of Teaching Sociological Studies with Project Method on Male Students' Environmental Literacy of Elementary School 6th Grade. IRSEN. 2019. [Persian]
10. Owusu GMY, Ossei Kwakye T, Welbeck EE, et al. Environmental Literacy of Business Students in Ghana. International Journal of Sustainability in Higher Education. 2017;18(3). [DOI:10.1108/IJSHE-02-2016-0025]
11. Sojasi Qeidari H, Azizi S. Measurement and Analysis of Environmental Literacy of Rural Tourisms. Geographical Space. 2018;18(61): 181-201.
12. Craig CA, Allen MW. The Impact of Curriculum-Based Learning on Environmental Literacy and Energy Consumption with Implications for Policy. Utilities Policy. 2015; 35: 41-9. [DOI:10.1016/j.jup.2015.06.011]
13. Lillah R. Environmental literacy: A Needs Analysis: Nelson Mandela Metropolitan University Port Elizabeth. 2011.
14. Salehi S, Karimzadeh S. A Study on Relationship between Environmental Knowledge and Environmental Behavior. Cultural Studies & Communication. 2011; 7(24): 159-173. [Persian]
15. Aminrad Z, Zakariya S, Hadi AS, et al. Relationship Between Awareness, Knowledge and Attitudes Towards Environmental Education Among Secondary School Students in Malaysia. World Applied Sciences Journal. 2013; 22(9): 1326-33.
16. Oğuz D, Kavas S. Environmental Awareness of University Students in Ankara, Turkey. African Journal of Agricultural Research. 2010; 5(19): 2629-36.
17. Hooshmandan Moghaddam Fard Z, Akhbar E, Shams A. Effective Factors on Environmental Awareness of Agricultural High School Students in Zanjan, Iran. Journal of Agricultural Education Administration Research. 2016 (37): 73-84. [Persian]
18. Salehi Emran E, Aghamohammadi A. Study of Knowledge, Attitude and Environmental Skills of Primary School Teachers in Mazandaran Province. Quarterly Journal Education. 2008;24(3):92-117. [Persian]
19. Shobeiri SM, Farajollahi M, Koohi AE, et al. The Relationship Between Using Mass Media (With Emphasis on Tv) and Promotion of Secondary School Teachers'environmental Literacy in Tehran. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2013; 4(1): 23-40. [Persian]
20. Mesdaghinia A, Younesian M, Naseri S, Et Al. The Knowledge of Tehran Citizens on Environmental Pollutions, Related Health Effects and Their Information Sources. Journal of Yafteh. 2007; 9(1); 3-13. [Persian]
21. Erdoğan M, Kostova Z, Marcinkowski T. Components of Environmental Literacy in Elementary Science Education Curriculum in Bulgaria and Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 2009; 5(1): 15-26. [DOI:10.12973/ejmste/75253]
22. Arbaat H, Norshariani Abd R, Sharifah Intan Sharina Syed A. The Level of Environmental Knowledge, Awareness, Attitudes and Practices Among UKM Students. University Kebangsaan, Malaysia. 2011;13: 5-8.
23. Marzban A, Barzegaran M, Hemayatkhah M, et al. Evaluation of Environmental Awareness and Behavior of Citizens (Case Study: Yazd Urban Population). Iranian Journal of Health and Environment. 2019;12(1):17-30. [Persian]
24. Evans DT, Fullilove MT, Green L, et al. Awareness of Environmental Risks and Protective Actions Among Minority Women in Northern Manhattan. Environmental Health Perspectives. 2002; 110(suppl 2): 271-275. [DOI:10.1289/ehp.02110s2271]
25. Tuncer G, Tekkaya C, Sungur S, et al. Assessing Pre-Service Teachers' Environmental Literacy in Turkey as a Mean to Develop Teacher Education Programs. International Journal of Educational Development. 2009; 29(4): 426-436. [DOI:10.1016/j.ijedudev.2008.10.003]
26. Flanagan C, Laituri M. Local cultural knowledge and water resource management: The Wind River Indian Reservation. Environmental Management. 2004; 33(2): 262-70. [DOI:10.1007/s00267-003-2894-9]
27. Palmgren F. Air Pollution: Review of Danish Knowledge on Particulate Matter (PM). Danish Environment Newsletter. 2003; 28(December).

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.