دوره 9، شماره 1 - ( 11-1398 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 36-30 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مدیریت بیماریها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
2- گروه مدیریت بیماریها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران ، rahelebarfi49@gmail.com
3- گروه مدیریت بیماریها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران
چکیده:   (2669 مشاهده)
مقدمه و هدف: سلامت دهان و دندان علاوه بر حفره دهان، وضعیت جسمی، فیزیکی و روانی کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. پوسیدگی های دندانی درمان نشده در کودکان، یک دید منطقی از نحوه بزرگ شدن، رشد و کیفیت زندگی کودک به ما می دهد. با توجه به شیوع بالای مشکلات دهان و دندان در کودکان، این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در کودکان 8 تا 10 ساله در شیراز انجام گرفت.
روش کار: مطالعه حاضر توصیفی– تحلیلی و از نوع مقطعی است. برای انجام این تحقیق 315 دانش آموز 8 تا 10 ساله در شهر شیراز در سال 96 از 4 ناحیه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای - خوشه ای انتخاب گردیدند. پس از اخذ رضایت نامه کتبی از والدین، مصاحبه با کودکان در مورد ویژگیهای دموگرافیک و تاثیر مشکلات دهان بر فعالیت های روزانه(child-OIDP= Oral impact on daily performance) انجام شد. سپس شاخص PUFA/pufa در آنها تعیین شد. جهت آنالیز داده ها ازv.22  SPSS و آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن، t مستقل، آنالیز واریانس ANOVA و رگرسیون خطی در سطح معنی داری 0.05 استفاده شد.
نتایج: تعداد دانش آموز مورد بررسی 315 نفر شامل 154 نفر پسر  و 161 نفر دختر می باشد.  69.8 % از کودکان حداقل اثر یکی از مشکلات دهان را بر فعالیت‌های روزانه طی سه ماه گذشته تجربه کرده بودند. بیشترین مشکل کودکان در غذا خوردن بود. بیشترین علت مشکلات مربوط به درد و خون ریزی از لثه بود. میانگین نمره child-OIDP، 11.42 با انحراف معیار 13.55 به دست آمد. شاخص کیفیت زندگی child-OIDP با سن کودکان مورد مطالعه رابطه معنی داری نداشت (0.43p=). بین میانگین شاخص child-OIDP و شاخص پوسیدگی های درمان نشده شیری(pufa) (0.00p=) و شاخص کل پوسیدگی های درمان نشده (PUFA+pufa) (0.00p=) رابطه معنی دار مشاهده شد بدین معنی که با افزایش شاخص پوسیدگی های درمان نشده مجموع دندان های شیری و دائمی، نمره child-OIDP کودکان نیز افزایش نشان داد و کیفیت زندگی آنها پایین تر بود.
نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان دهنده تاثیر قابل توجه بیماری های دهان و دندان در کاهش کیفیت زندگی کودکان بود. برای افزایش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در کودکان بایستی تمهیدات لازم جهت بهبود دسترسی آنها به مراقبت های درمانی و پیشگیری سنجیده شود.
متن کامل [PDF 778 kb]   (772 دریافت)    
مروری: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/8/17 | پذیرش: 1399/1/17 | انتشار: 1399/1/10

فهرست منابع
1. Sisson KL .Theoretical explanations for social inequalities in oral health. Community Dent Oral Epidemiol. 2007; 35(2):81-8. [DOI:10.1111/j.1600-0528.2007.00354.x]
2. Sudeep C, Sequeira PS, Jain J. Oral health related quality of life among 12-15 year old children residing at orphanages in South India-A descriptive study. British Journal of Research. 2014; 1(10):53-62.
3. Evans CA, Kleinman DV. The Surgeon General's report on America's oral health: opportunities for the dental profession. The Journal of the American Dental Association. 2000; 131(12):1721-8. [DOI:10.14219/jada.archive.2000.0118]
4. Gerritsen AE, Allen PF, Witter DJ, et al. Tooth loss and oral health-related quality of life: a systematic review and meta-analysis. Health and quality of life outcomes. 2010; 8(1):126-132. [DOI:10.1186/1477-7525-8-126]
5. World Health Organization. J Orley. WHOQOL-BREF: introduction, administration, scoring and generic version of the assessment: field trial version, December 1996. Geneva: 2005.
6. Navabi N, Salahi S, Shariatmadar A. Assessment of Oral Health Assessment Index (GOHAI) Validity in Iranian Elderly Population. Journal of Research in Dental Science. 2012; 9(3):161-9. [Persian]
7. Britto PR, Lye SJ, Proulx K, et al. Nurturing care: promoting early childhood development. The Lancet. 2017; 389(10064):91-102. [DOI:10.1016/S0140-6736(16)31390-3]
8. Paula JS, Leite IC, Almeida AB, et al. The influence of oral health conditions, socioeconomic status and home environment factors on schoolchildren's self-perception of quality of life. Health and quality of life outcomes. 2012; 10(1):6-10 [DOI:10.1186/1477-7525-10-6]
9. Sanders AE, Spencer AJ. Childhood circumstances, psychosocial factors and the social impact of adult oral health. Community dentistry and oral epidemiology. 2005; 33(5):370-7. [DOI:10.1111/j.1600-0528.2005.00237.x]
10. Locker D. Disparities in oral health‐related quality of life in a population of Canadian children. Community. Community dentistry and oral epidemiology. 2007; 35(5):348-56. [DOI:10.1111/j.1600-0528.2006.00323.x]
11. Goursand D, Paiva SM, Zarzar PM, et al. Cross-cultural adaptation of the Child Perceptions Questionnaire 11-14 (CPQ 11-14) for the Brazilian Portuguese language. Health and quality of life outcomes. 2008; 6(1):2-5. [DOI:10.1186/1477-7525-6-2]
12. Javadinejad SH , Karami M, Azizi H. Caries prevalence in 12-year-old children of Isfahan city expressed by the significant caries index. Journal of Isfahan Dental School. 2006; 2(2):13-17. [Persian]
13. Berkowitz R, Jones P. Mouth-to-mouth transmission of the bacterium Streptococcus mutans between mother and child. Archives of Oral Biology. 1985; 30(4):377-9. [DOI:10.1016/0003-9969(85)90014-7]
14. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. Dentistry for the child and adolescent: Mosby Incorporated; 2004.
15. Gradella CM, Bernabé E, Bönecker M, et al. Caries prevalence and severity, and quality of life in Brazilian 2‐to 4‐year‐old children. Community dentistry and oral epidemiology. 2011; 39(6):498-504. [DOI:10.1111/j.1600-0528.2011.00625.x]
16. Khadem P, Jabari far E, Maroofi V, et al. The Relationship between Oral and dental health and quality of life based on DIDL index. Journal of Isfahan Dental School. 2011; 7(4).35-41. [Persian]
17. Oziegbe E, Esan T. Prevalence and clinical consequences of untreated dental caries using PUFA index in suburban Nigerian school children. European archives of paediatric dentistry. 2013; 14(4):227-31. [DOI:10.1007/s40368-013-0052-5]
18. Ramazani N, Rezaei S. Evaluation of the prevalence of clinical consequences of untreated dental caries using PUFA/pufa index in a group of Iranian children. Iranian Journal of Pediatrics. 2017; 27(1):189-210. [DOI:10.5812/ijp.5016]
19. Mehta A, Bhalla S. Assessing consequences of untreated carious lesions using pufa index among 5-6 years old school children in an urban Indian population. Indian Journal of Dental Research. 2014; 25(2):150-65. [DOI:10.4103/0970-9290.135906]
20. Kavand G YF, Saffar Shahroudi AS, Darym M, et al. Oral Health Related Quality of Life among Iranian children: Part I - Validity, reliability, prevalence and severity assessment of daily impact factors. Shahid Beheshti University Dental Journal. 2010; 27(4):187-96. [Persian]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.