دوره 8، شماره 2 - ( Apr- June 1398 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 128-121 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


1- علوم پزشکی بجنورد
2- ، ahamedi1364@gmail.com
چکیده:   (4212 مشاهده)
هدف: کم خون یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در جهان است و بیشتر در زنان باردار است. این باعث وزن کم هنگام تولد و مرگ و میر مادران در دوران بارداری می شود. این مطالعه با هدف تعیین شیوع آنمی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار انجام شده است.
روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 400 خانم باردار شهرستان شیروان در سال 1385 انجام شد. داده ها از پرونده های سلامت از طریق فهرستی از خانواده ها با استفاده از چک لیست جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری مناسب کریستال، دقیق فیشر و تست McNemar تجزیه تحلیل کردیم.
یافته ها: میانگین سن انسولین زنان باردار 5/29 ± 9/29 و دامنه 16 تا 40 سال بود. اکثر زنان باردار در گروه سنی 18 تا 35 سال (84.5 درصد)، تحصیلات دبیرستانی (8.68 درصد) و زنان خانه دار (87.8 درصد) داشتند. شیوع آنمی در زنان باردار در سه ماهه اول و سوم، به ترتیب 4.75٪ (CI 95٪: 2.66٪ - 6.84٪) و 16٪ (CI 95٪: 12.40٪ - 19.60٪) بود. شیوع آنمی در سه ماهه سوم افزایش یافت (p <0.01).
نتیجه گیری: در مطالعه جمعیت ما، آنمی به عنوان یک مشکل بهداشتی متوسط ​​بوده و بنابراین مداخلات مبتنی بر جامعه با توجه به عوامل مرتبط شناسایی شده باید افزایش یابد.
واژه‌های کلیدی: شیوع، بارداری، ایران
     
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1397/10/21 | پذیرش: 1398/4/10 | انتشار: 1398/4/11

فهرست منابع
1. Khan MS, Srivastav A, Dixit AK. The study of anaemia & its related socio-demographic factors amongst pregnant women in rural community of Uttar Pradesh. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences. 2014; 3(1): 14-19. [DOI:10.14260/jemds/1782]
2. Alem M, Enawgaw B, Gelaw A, et al. Prevalence of anemia and associated risk factors among pregnant women attending antenatal care in Azezo Health Center Gondar town, Northwest Ethiopia. Journal of Interdiscipl Histopathol. 2013; 1(3): 137-144. [DOI:10.5455/jihp.20130122042052]
3. Lokare PO, Karanjekar VD, Gattani PL, et al. A study of prevalence of anemia and sociodemographic factors associated with anemia among pregnant women in Aurangabad city, India. Annals of Nigerian Medicine. 2012; 6(1):30-34. [DOI:10.4103/0331-3131.100213]
4. Organization WH. WHO guidelines: daily iron and folic acid supplementation in pregnant women. Geneva(Switzerland): World Health Organization; 2012.
5. Pasricha SR, Caruana SR, Phuc TQ, et al. Anemia, iron deficiency, meat consumption, and hookworm infection in women of reproductive age in northwest Vietnam. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 2008;78(3): 375-381. [DOI:10.4269/ajtmh.2008.78.375]
6. Stoltzfus RJ. Rethinking anaemia surveillance. The Lancet. 1997; 349(9067): 1764-1766. [DOI:10.1016/S0140-6736(96)12355-2]
7. Abriha A, Yesuf ME, Wassie MM. Prevalence and associated factors of anemia among pregnant women of Mekelle town: a cross sectional study. BMC Research Notes. 2014; 7(1): 888-893. [DOI:10.1186/1756-0500-7-888]
8. Bateni J, SHoghli A. The prevalence of iron deficiency anemia based on hematological parameters in nonpregnant women 15 to 45years Zanjan. Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2006; 14(55): 39-46.[Persian].
9. Dim CC, Onah HE. The prevalence of anemia among pregnant women at booking in Enugu, South Eastern Nigeria. Medscape General Medicine. 2007; 9(3): 11.
10. Khademi Z, Shahi A, Farshidfar Gh, et al. Prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women referred to Shariati hospital in Bandar Abbas, Iran. Hormozgan Medical Journal. 2004; 8(1): 27-31. [Persian].
11. Navidian A, Ebrahimi Tabas E, Sarani H, et al. The prevalence of Iron-deficiency anemia in the pregnant women referring to health centers in Zahedan. Medical Journal of Reproduction & Infertility. 2006; 7(2): 132-138. [Persian].
12. Davaritanha F, Kaveh M, Salehi B. Incidence of anemia in pregnancy and its relationship with maternal characteristics and pregnancy outcome. Journal of Hayat. 2005; 11(24,25): 23-31. [Persian].
13. Safavi M, Sheikholeslam R, Abdollahi Z, et al. Prevalence of iron deficiency anemia among Iranian pregnant women, Spring 2001. Iranian Journal of Epidemiology. 2006; 2(3): 1-10. [Persian].
14. Mostajeran M, Hassanzadeh A, Tolei A, et al. Prevalence of iron deficiency anemia in unwanted and high risk pregnancies in Isfahan Province, Iran. Health System Research. 2013; 9(1): 66-75.
15. Sukrat B, Suwathanapisate P, Siritawee S, et al. The prevalence of iron deficiency anemia in pregnant women in Nakhonsawan, Thailand. Medical Journal of the Medical Association of Thailand. 2010; 93(7): 765-770.
16. Vera GL, Quintal DR, González MP, et al. Prevalence of iron-deficient anemia in rural pregnant women in Valldolid, Yucatan, Mexico. Ginecologia y obstetricia de Mexico. 2009; 77(12): 544-549.
17. Arija V, Ribot B, Aranda N. Prevalence of iron deficiency states and risk of haemoconcentration during pregnancy according to initial iron stores and iron supplementation. Public Health Nutrition. 2013; 16(8): 1371-1378. [DOI:10.1017/S1368980013000608]
18. Hernández-Martínez C, Canals J, Aranda N, et al. Effects of iron deficiency on neonatal behavior at different stages of pregnancy. Early Human Development. 2011; 87(3): 165-169. [DOI:10.1016/j.earlhumdev.2010.12.006]
19. Rizwan F, Memon A. Prevalence of anemia in pregnant women and its effects on maternal and fetal morbidity and mortality. Pakistan Journal of Medical Sciences. 2010; 26(1): 92-95.
20. Ahmed F, Al-Sumaie MA. Risk factors associated with anemia and iron deficiency among Kuwaiti pregnant women. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2011; 62(6): 585-592. [DOI:10.3109/09637486.2011.566848]
21. Yaghoobi H, Zolfizadeh F, Asadollahi Z, et al. Prevalence of iron deficiency anemia and some related factors among pregnant women referred to healthcare centers in Bandar Lengeh, Iran, in 2015. Journal of Occupational Health and Epidemiology. 2015; 4(2): 92-100. [DOI:10.18869/acadpub.johe.4.2.92]
22. Rahbar N, Ghorbani R, Rezaei Ahvanoei F. Prevalence of iron deficiency anemia and its complications in pregnant women referred to medical-health centers in Semnan. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility.2014; 17(128): 12-17.
23. Benoist Bd, McLean E, Egll I, et al. Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005: WHO global database on anaemia; 2008.
24. Sharifi N, Majlesi F. A survey on iron-deficiency anemia in pregnant women with presentation of an educational program. Zahedan Journal of Research Medical Sciences. 2012; 13(10): 42.
25. Obai G, Odongo P, Wanyama R. Prevalence of anaemia and associated risk factors among pregnant women attending antenatal care in Gulu and Hoima Regional Hospitals in Uganda: A cross sectional study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2016; 16(1): 1-7. [DOI:10.1186/s12884-016-0865-4]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.