دوره 7، شماره 3 - ( Jul- Sep 1397 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 139-134 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- تعیین عوامل اجتماعی مرکز تحقیقات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
2- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
3- گروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
4- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، عوامل تعیین کننده اجتماعی مرکز تحقیقات بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
5- عوامل تعیین کننده اجتماعی مرکز تحقیقات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده:   (6262 مشاهده)
مقدمه :بارداری یکی از مهم ترین مراحل  زندگی مادر و جنین میباشد که نیاز مادر به انرژی و مواد غذایی در این دوران به دلیل تغییرات فیزیولوژیک افزایش یافته  و در نتیجه وضعیت تغذیه ای مادر تاثیر چشمگیری بر سلامت او ، جنین ،  پیامدهای بارداری و نهایتا جامعه دارد. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که آگاهی و نگرش تغذیه ای بر وضع تغذیه موثر میباشند ، لذا بررسی حاضر به منظور تعیین آگاهی،نگرش و عملکرد (KAP) زنان باردار شهر یزد در خصوص تغذیه دوران بارداری انجام گرفت.
روش کار: این مطالعه یک پژوهش توصیفی- مقطعی است که بر روی 120 نفر از  زنان باردار شهر یزد انجام گردید. پرسشنامه های مورد بررسی در این پژوهش محقق ساخته بوده و شامل متغیر های دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد زنان باردار می باشد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار  SPSS (نسخه18) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج نشان داد که آگاهی در3/33% زنان باردار ضعیف،2/64 % متوسط و 5/2 % خوب بود. نگرش اغلب افراد (2/98 %) در خصوص تغذیه مناسب دوران بارداری مثبت بود. عملکرد 70% از افراد در خصوص تغذیه مناسب دوران بارداری در محدوده متوسط قرار داشت.
نتیجه گیری: مطابق با نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر ، آگاهی و عملکرد اکثر افراد در زمینه تغذیه دوران بارداری در محدوده متوسط قرار داشت همچنین نگرش اکثر افراد نسبت به تغذیه دوران بارداری مثبت بود. لذا باید برنامه های آموزشی جهت بهبود آگاهی و عملکرد زنان باردار توسط مراقبین دوران بارداری اجرا گردد.
     
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: 1397/3/20 | پذیرش: 1397/7/4 | انتشار: 1397/7/4

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.