دوره 4، شماره 1 - ( Apr-June 1394 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 64-55 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


1- دانشگاه سیستان و بلوچستان ، zahranikmanesh@yahoo.com
2- دانشگاه سیستان و بلوچستان
3- زاهدان سازمان زندانها
چکیده:   (6964 مشاهده)
مقدمه: رفتارهای پرخطر از جمله سوء مصرف مواد در نوجوانان و جوانان به طور نگران کننده ای بالا است. بنابر این مطالعه و فهم رفتارهای پرخطر با اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه احساس تنهایی و دشواری در تنظیم‌ هیجانی با سوء مصرف مواد بود. مواد و روش ها: نوع مطالعه توصیفی - همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 452 دانشجوی دانشگاه سیستان و بلوچستان بود که به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات مقیاس احساس تنهایی ، دشواری در تنظیم هیجانی و سوء مصرف مواد بودند. از روشهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین استعمال مواد مخدر با احساس تنهایی و دشواری تنظیم هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون همزمان نشان داد متغیر احساس تنهایی به میزان 09/0 استعمال مواد مخدر را پیش بینی می کند و دشواری تنظیم هیجانی به میزان 08/0 تغییرات مربوط به استعمال مواد مخدر را تبیین می‌کند (05/0P≤). نتیجه گیری: بنابر این پیشنهاد می‌شود تا برنامه‌ریزان آموزشی و فرهنگی دانشگاه به عوامل خطرساز سوء مصرف مواد از جمله مدیریت هیجانات و احساس تنهایی توجه کنند و با انجام اقدامات مناسب و پیشگیرانه به این مهم بپردازند.
     
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1394/1/25 | پذیرش: 1394/3/19 | انتشار: 1394/3/24

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.