دوره 3، شماره 1 - ( Apr-June 1393 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 12-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (8502 مشاهده)
مقدمه : پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرآموزش بهداشت بر تغییر آگاهی،نگرش و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان راهنمایی انجام گرفت.
مواد و روشها : دراین مطالعه نیمه تجربی میزان تاثیر روشهای آموزشی متفاوت بر آگاهی،نگرش و رفتار تغذیه ای دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهرقم درسال تحصیلی 91-90 با استفاده ازپرسشنامه چهار قسمتی )مشخصات دموگرافیک، آگاهی،نگرش ورفتار( مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت . سه مدرسه جهت مطالعه به روش خوشه ای تعیین وازهرمدرسه تعداد110دانش آموز پایه سوم (مجموعا 330نفر) به صورت تصادفی در سه گروه جزوه ،سخنرانی وکنترل قرار گرفتند.درابتداپرسشنامه توسط دانش آموزان بعنوان پیش آزمون تکمیل شد و سپس برنامه های آموزش تغذیه درسه گروه درسه جلسه به اجرادرآمدوحدودسه ماه بعد مجددا همان پرسشنامه مورد آزمون قرارگرفت.
یافته ها : مداخلات سبب افزایش معنی داری در میانگین نمرات آگاهی،نگرش و عملکرد در دو گروه مداخله شد( 05/0( p<درحالیکه این تفاوت درگروه کنترل معنی دارنبود(p>0/05). میانگین تفاوت ایجاد شده در گروه آموزشی سخنرانی دربخش آگاهی ونگرش بطور معنی داری بیش از گروه آموزشی جزوه بود. (05/0(p< .
نتیجه گیری : هر دو روش آموزشی ، موجب افزایش سطح آگاهی،نگرش ورفتار تغذیه ای دردانش آموزان سوم راهنمایی شدکه افزایش آگاهی و نگرش درگروه آموزشی سخنرانی بیشتربود.درمجموع نتایج این مطالعه نقش مثبت برنامه های آموزش بهداشت را در ارتقاء آگاهی ،نگرش ورفتار تغذیه ای دانش آموزان نشان داد . لذا لزوم توجه به برنامه های آموزشی جهت ارتقاء رفتارهای تغذیه ای امری ضروریست.
     
مروری: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/5/11 | پذیرش: 1393/5/11 | انتشار: 1393/5/11

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution 4.0 International License قابل بازنشر است.