مجله تحقیقات سلامت- هزینه انتشار مقاله
هزینه انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 
مجله تحقیقات سلامت هیچ گونه هزینه ای جهت سابمیت، بررسی و انتشار مقاله دریافت نمی کند و کلیه هزینه های مربوطه توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پرداخت میگردد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات سلامت:
http://jhr.ssu.ac.ir/find.php?item=1.82.40.fa
برگشت به اصل مطلب