مجله تحقیقات سلامت- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آدرس:
یزد، میدان عالم،خیابان شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، دفتر مجله JCHR

تلفن:  14--38209100-035
               035-31492226  

فاکس:   38209119

صندوق پستی: 8915173160

ایمیل: jhr.ssugmail.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات سلامت:
http://jhr.ssu.ac.ir/find.php?item=1.57.24.fa
برگشت به اصل مطلب