مجله تحقیقات سلامت- درباره نشریه
فصلنامه تحقیقات سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه تحقیقات سلامت نشریه رسمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد. این فصلنامه در برگیرنده مطالب نوین پژوهشی، آموزشی و کاربردی در حیطه بهداشت به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی پزشکان و عموم مردم می باشد. این نشریه طبق مجوز از کمیسیون نشریات کشور در تاریخ1391 دارای رتبه علمی پژوهشی گردیده است.

دوره انتشار: فصلنامه

زبان: انگلیسی )دارای چکیده فارسی(

صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد

مدیر مسئول و سردبیر : محمد حسن لطفی

مدیر اجرائی:  ابراهیم سلمانی ندوشن

کارشناس مجله : ریحانه مزیدی 

ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و شهیدصدوقی یزد

نشانی: یزد - میدان عالم- بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -دانشکده بهداشت-دفتر مجله  Journal of Community Health Research

آدرس وب سایت: http://jhr.ssu.ac.ir  

پست الکترونیکی: jhr@ssu.ac.ir--------  jhr.ssu@gmail.com

شماره تماس: 14-983538209100 +          داخلی: 2225

شماره فاکس: 38209119

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیقات سلامت:
http://jhr.ssu.ac.ir/find.php?item=1.40.26.fa
برگشت به اصل مطلب